[Học WooCommerce – 17] Thiết lập thanh toán qua PayPal

Video is ready, Click Here to View ×


Xem bài viết: http://goo.gl/avZhxd
Cách thiết lập bật chức năng cho phép thanh toán đơn hàng bằng tài khoản PayPal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *